Skip to content

COOKIE- OCH INTEGRITETSPOLICY

COOKIEPOLICY
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida. Framför allt använder vi cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra deras upplevelse av besöket.

Cookies lagrar information om hur besökarna använder webbplatsen www.eastcoastlimo.se, till exempel varifrån de kommer, hur många och vilka sidor som besöks och hur lång tid de vistas på webbplatsen, säkerställer funktionaliteten i formulär och sparar ingen personlig information samt optimerar användarupplevelsen genom att minska sidans nedladdningstid.

Syfte
Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Överföring av information till tredjepart
Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för BlueCar Sweden AB kopplade till webbplatsen. BlueCar Sweden AB har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Se samtliga cookies från Google Analytics. 

Att blockera cookies
De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Tar du bort alla cookies kan vissa funktioner på webbplatsen sluta att fungera. Läs mer om hur du blockerar cookies i din webbläsare på minacookies.se.

INTEGRITETSPOLICY
Så här behandlar vi personuppgifter
BlueCar Sweden AB, nedan kallad BCSAB tillhandahåller persontransporter med Taxi. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av BCSAB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom BCSAB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling som BCSAB är personuppgiftsansvarig för BCSAB är personuppgiftsansvarig för BCSABs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina uppgifter när du t. ex:

• beställer våra tjänster
• kontaktar oss eller skickar in förfrågan via telefon, mail eller hemsida

• besöker vår hemsida och accepterar cookies

• besöker eller kommunicerar med oss eller andra via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, och Instagram).

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De uppgifter som samlas in om dig är t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, information om din användning av BCSAB s tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. Vidare kan BCSAB komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till BCSAB digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med BCSAB och andra via BCSAB s plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon eller anmäler dig till evenemang som BCSAB anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en förfrågan, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan BCSAB komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma. BCSAB har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra BCSAB rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
BCSAB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support

• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter

• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende BCSAB och utvalda samarbetspartners varor och tjänster

• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster

• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på hemsidan

• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner

• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt

• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
BCSAB behandlar dina personuppgifter baserat på ett antal lagliga grunder:

• Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice.

• En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. BCSAB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

• I vissa fall kan BCSAB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra tjänster samt tillhandahålla support.

Fullföljande av avtal

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • Kundnummer
 • Uppgifter om dina inköp.

Så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs.

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen.

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • Uppgifter om dina köp
 • Betalningsuppgifter.

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

För att marknadsföra BCSAB eller våra tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS.

Berättigat intresse (kunddata)

Intresseavvägning och samtycke

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Befattning
 • Geografisk information

Så länge du är kund hos BCSAB eller fram tills att de har behandlats för avsett ändamål.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. BCSAB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka BCSAB rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
BCSAB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom till samarbetspartners samt leverantörer. BCSAB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig. Tredje part som BCSAB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra BCSAB och BCSABs tjänster eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till BCSAB s avtal med dig som kund. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av BCSAB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata BCSAB s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom BCSAB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. BCSAB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rätt till information
BCSAB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att BCSAB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall BCSAB på adress som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. BCSAB kommer även på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@bluecar.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Personuppgiftsbiträde
Behandling för vilken användaren är personuppgiftsansvarig. I vissa fall är du som kund nedan kallad användare, är också personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i relation till ditt nyttjande av BCSABs tjänster. BCSAB är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Det åligger därför användare att tillse att användare har laglig grund för behandling av personuppgifter och att övriga krav i Dataskyddsförordningen (GDPR) följs, exempelvis i förhållande till användarens kunder. BCSAB ska upprätta och bibehålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

Vilket ansvar och rättigheter har BCSAB?
BCSAB ska behandla personuppgifter för vilka BCSAB är personuppgiftsbiträde i enlighet med Användarens instruktioner och GDPR. Om användarens instruktioner medför extra kostnader för BCSAB äger BCSAB rätt att fakturera Användaren för sådana kostnader. BCSAB äger rätt, avseende personuppgifter för vilka BCSAB är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs BCSAB. BCSAB ska på begäran informera användaren om vilka underbiträden som BCSAB har anlitat.

Ändring av denna integritetspolicy
BCSAB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är 19680117-2930 Nisse Hagman, Gnejsgatan 3, 386 34 Färjestaden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon 0703-42 05 10 eller e-mail: info@bluecar.se Du når vårt dataskyddsombud på telefon 0703-42 05 10. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

BlueCar Sweden AB
Larmgatan 14
392 32 Kalmar

Märk gärna kuvertet med ”Dataskyddsombud”

info@bluecar.se